Citiți cu atenție aceste Termene și Condiții deoarece au valoare contractuală și conțin informații importante despre drepturile legale și obligațiile dumneavoastră. Secțiunea „Termene şi condiții” poate fi actualizată periodic. Clubul îşi rezervă dreptul de a schimba şi actualiza oricând aceste termene, urmând ca acestea să intre în vigoare de la data publicării lor online. Aceste termene și condiții, se aplică direct sau indirect (prin distribuitori) tuturor serviciilor şi/sau produselor noastre disponibile online, prin e-mail sau telefon. Prin accesarea, căutarea și utilizarea website-ului nostru, numit în continuare ˝Platformă˝, și/sau prin efectuarea unei rezervări, confirmați și sunteți de acord că ați citit, înțeles și ați fost de acord cu toate termenele și condițiile precizate mai jos (inclusiv declarația de confidențialitate).


Aceste pagini, conținutul și infrastructura oferite pe această Platformă sunt în proprietatea, operate și furnizate de Asociaţia Clubul Sportiv Kyodai, cu sediul în Calea Călăraşi, nr. 249, bl. 65, sc. 2, et. -, ap. 36, Bucureşti, Sector 3, înregistrată în Registrul Special al Asociaţiilor şi Fundaţiilor sub nr. 16844/A/2016, având cod de identificare fiscală 35613237, IBAN: RO35RNCB0074149227470001, deschis la BCR, sucursala sector 3, legal reprezentată prin Marian Daniel Anghel, Președinte.

1. Definiții

"Kyodai", ”Asociaţia”, ”Organizatia”, "Clubul", "noi", "nostru" înseamnă Asociaţia Clubul Sportiv Kyodai, care este o organizație neguvernamentală, non-profit, de interes privat, cu personalitate juridică, ce promovează sportul şi dezvoltarea artelor marțiale în România, înregistrată în Registrul Special al Asociaţiilor şi Fundaţiilor sub nr. 16844/A/2016 conform legislației din România și având sediul social la adresa Calea Călăraşi, nr. 249, bl. 65, sc. 2, et. -, ap. 36, Bucureşti, Sector 3.

"Platformă" înseamnă website-ul și aplicațiile pe care serviciile noastre sunt disponibile, deținute, controlate, administrate, menținute și/sau găzduite de către Kyodai.

“Utilizator” înseamnă persoana care accesează și utilizează Platforma.

„Membru”, „Sportiv” înseamnă orice persoană care a solicitat deținerea calității de membru simpatizant în cadrul Clubului și care poate participa la antrenamentele sau activitățile organizate de acesta. Membrul simpatizant îşi va achita cotizaţia de membru, de înscriere sau cotizație lunară.

„Cursant” înseamnă orice persoană, non-membru, care a achizitionat sau a rezervat participarea la una dintre activitatile/evenimentele comerciale ale simpatizant în cadrul Clubului și care poate participa la antrenamentele sau activitățile organizate de acesta. Membrul simpatizant îşi va achita cotizaţia de membru, de înscriere sau cotizație lunară.

„Cotizație” înseamnă contribuție bănească obligatorie oricărui membru în cadrul Clubului. Aceasta se plătește în avans, sub forma unei cotizații lunare sau în avans pe mai multe luni. Valoarea ei este stabilită de Consiliu Director și specificată în Regulamentul Clubului.

Taxă de înscriere” înseamnă taxa obligatorie tuturor persoanelor care solicită deținerea calității de Membru în cadrul Clubului, inclusiv foștilor membri care și-au pierdut această calitate în urma neachitării cotizației lunare. Valoarea ei este stabilită de Consiliu Director și specificată în Regulamentul Clubului.

“Donaţie” reprezintă procesul prin care o persoană fizică (membră sau nu a organizaţiei) sau juridică transferă în mod gratuit dreptul de proprietate a unor bunuri sau sume în favoarea unui ONG.

„Sponsorizare” - reprezintă actul juridic prin care două persoane juridice convin cu privire la transferul dreptului de proprietate asupra unor bunuri materiale sau mijloace financiare pentru susţinerea unor activităţi fară scop lucrativ desfăşurate de către una dintre părţi, denumită beneficiarul sponsorizării. Contractul de sponsorizare se încheie în formă scrisă cu specificarea obiectului, valorii şi duratei sponsorizării, precum şi a drepturilor şi obligaţiilor părţilor.

"Rezervare" înseamnă comandarea unui serviciu (ex: antrenament, participarea la un eveniment, etc), cu obligația de a efectua plata în termen de 7 zile calendaristice. După expirarea termenului de plată, în situația în care plata nu a fost achitată, rezervarea va fi anulată fără niciun fel de alte obligații față de Membrul care a efectuat Rezervarea.

„Termene şi Condiții” reprezintă echivalentul unui acord legal (contract) între tine (vizitator, utilizator, consumator, membru sau cursant) şi noi (Clubul), cu privire la utilizarea Platformei, a serviciilor şi activităților oferite (numite mai departe „Servicii”), precum şi a tuturor materialelor de instruire, a informațiilor şi suporturilor de curs sau a materialelor didactice (numite mai departe „Conținut”).

“Mailbombing” înseamnă trimiterea a cel puțin 100 de mesaje la adresa de e-mail a unei persoane. Bombardarea prin subscriere automată la zeci sau sute de liste de corespondență electronică, fiecare trimițând mai multe mesaje zilnic.

„Scrape” înseamnă diverse metode utilizate pentru colectarea informațiilor de pe Internet. În general, acest lucru este realizat cu un software care simulează navigarea umană, pe web, pentru a colecta biți de informații specifice de pe diferite site-uri web. Cei care utilizează aceste programe, colectează date pentru a le vinde altor utilizatori sau pentru a le folosi în scopuri promoționale pe un site web. Web scraping se mai numește, de asemenea, web data extraction, screen scraping sau web harvesting.

“Informații Confidențiale” înseamnă orice informație privitoare la secrete profesionale, condițiile colaborării dintre Kyodai și Membru sau utilizator, și orice alte informații aparținând oricărei Părți, inclusiv, dar fără a se limita la, descoperiri, idei, concepte, know-how, procedee tehnice, proiecte, specificații, desene, poze, planșe, schițe, planuri, diagrame, machete, modele industriale, scheme logice, scheme ale proceselor tehnologice, programe de calculator şi mobil, documente de licitație, planuri strategice, planuri de dezvoltare, acoperire teritorială, planuri de marketing/financiare/de afaceri, comisioane, rapoarte de activitate, facturi, fișe de cont, fișe analitice, balanțe, bilanțuri, jurnal de vânzări, chitanțe, balanțe sintetice sau analitice, foi de vărsământ și orice alte documente contabile, propuneri de planuri tarifare, contracte, antecontracte şi/sau formele intermediare ale contractelor, antecontractelor, oferte comerciale sau propuneri de afaceri (indiferent de denumirea lor) şi/sau formele intermediare ale ofertelor sau propunerilor de afaceri (indiferent de denumirea lor), inclusiv cele aparținând angajaților, clienților sau părții care furnizează informațiile, precum și orice alte informații tehnice, financiare sau de afaceri, grafice sau alte informații ale acestor persoane dezvăluite în scris, verbal, sau sub orice altă formă tangibilă, de către deținătorul informațiilor de acest gen, indiferent dacă informațiile astfel transmise poartă sau nu mențiunea expresă "informații confidențiale" sau "informații proprietate exclusivă”.

„Spălarea banilor” - infracțiunea prevăzută de Legea nr. 656/2002, cu modificările și completările ulterioare, respectiv: schimbarea sau transferul de bunuri, cunoscând că provin din săvârșirea de infracțiuni, în scopul ascunderii sau al disimulării originii ilicite a acestor bunuri ori în scopul de a ajuta persoana care a săvârșit infracțiunea din care provin bunurile să se sustragă de la urmărire, judecată sau executarea pedepsei; ascunderea ori disimularea adevăratei naturi a provenienței, a situării, a dispoziției, a circulației sau a proprietății bunurilor ori a drepturilor asupra acestora, cunoscând că bunurile provin din săvârșirea de infracțiuni; dobândirea, deținerea sau folosirea de bunuri, cunoscând că acestea provin din săvârșirea de infracțiuni.

2. Cine suntem

Organizația: Asociaţia Clubul Sportiv Kyodai, organizație neguvernamentală, non-profit, de interes privat, cu personalitate juridică, ce promovează dezvoltarea sportului în România.

Sediul social: Calea Călăraşi, nr. 249, bl. 65, sc. 2, ap. 36, Sector 3, Bucureşti.

Certificat de Înscriere în Registrul Asociațiilor și Fundațiilor nr. 16844/A/2016.

Certificat de Înregistrare Fiscală seria A nr. 1025631 emis în data de 09.02.2016.

Cod de Înregistrare Fiscală (CIF): 35613237.

Certificat de Identitate Sportivă emis de MTS în data de 23.08.2016, Registrul Special nr. 185.

Număr de identificare în Registrul Sportiv: B/A2/00172/2016.

Cont bancar (IBAN): RO35RNCB0074149227470001, deschis la BCR.

3. Scopul și natura serviciului

3.1. Platforma este un spațiu online care permite utilizatorilor să:

i. Descopere, să caute, să comande, să rezerve, să achiziționeze o gamă variată de antrenamente, produse, evenimente şi servicii.

ii. Susţină activitatea şi proiectele Kyodai prin donaţii şi sponsorizări.

3.2. Prin utilizarea Platformei vă exprimați consimțământul și vă obligați să respectați toate mențiunile acestui contract (Termene și condiții).

3.3. Conținutul și software-ul de pe această Platformă sunt proprietatea exclusivă Kyodai și sunt protejate de legile din România și legile internaționale de copyright. Orice încercare frauduloasă de copiere/modificare/descărcare va fi pedepsită conform legilor în vigoare.

4. Antrenamente și activități

4.1. Asociaţia Clubul Sportiv Kyodai promovează viaţa sănătoasă prin practicarea sportului pentru întreţinere, sănătate, recuperare şi performanţă şi instigă la valori sociale incluzive. Disciplinele sportive practicate în cadrul organizaţiei sunt: Kickboxing, Freestyle Kickboxing, Muay Thai, Autoapărare, Pilates, Yoga, condiţionare fizică, antrenamente funcţionale şi altele. Antrenamentele şi specificul acestora sunt detaliate în paginile Platformei sau punctual, pe activităţi.

4.2. Complexitatea şi intensitatea activităţilor sunt adaptate în funcţie de capacităţile participanţilor, logistică şi locaţie.

4.3. Participarea la activităţile Clubului se face doar după înscrierea ca membru simpatizant, dacă nu este specificat altfel. Modalitatea de înscriere este specificată în secţiunea ”Înscriere”.

4.4. La antrenamente/activitatile Kyodai pot participa doar persoanele care semnează acordul de participare şi respectă Regulamentul Clubului.

4.5. Persoanele care se înscriu şi participă la antrenamentele şi activităţile (ex: stagiile, tabere, etc) Clubului, se obligă să respecte întru totul regulamentele şi statutul Clubului, şi acceptă condiţiile impuse cu privire la drepturile și obligațiile membrilor, participarea la antrenamente, comportamentul din timpul antrenamentelor, precum şi instrucțiunile antrenorilor şi instructorilor Kyodai. Abaterile de la aceste reguli pot duce la excluderea lor din organizație și interzicerea participării la activitățile Clubului.

4.6. Desfășurarea antrenamentelor poate avea loc într-o locație fizică, online sau la o locație agreată de comun acord cu Membrul.

4.6.1. Informaţii despre locaţiile şi programul antrenamentelor/activităţilor/evenimentelor sunt prezentate pe Platformă. Pentru antrenamentele şi activităţile desfăşurate în alte locaţii decât cele obişnuite (cele menţionate pe Platformă), membri vor primi informaţii din timp.

4.6.2. În cazul unui antrenament/activitate online vi se vor furniza detaliile de conectare la antrenamentul/activitatea respectiv(a).

4.6.3. În cazul în care un utilizator a achiziţionat un antrenament sau un pachet de antrenamente private locaţia şi programul trebuie agreate de comun acord.

4.7. Frecvenţa antrenamentelor/activităţilor:

4.7.1. Activităţile pot fi singulare sau recurente. Accesul la activităţi se face prin achitarea cotizaţiilor aferente, sau gratuit, atunci când este menţionat astfel.

4.7.2. Frecvenţa participării la antrenamente poate varia între 1-5 zile/ săptămână şi 1-10 antrenamente/ săptămână, în funcţie de program şi disponibilitatea locurilor.

4.7.3. Participarea la antrenamente se face în limita locurilor din spaţiul unde se desfăşoară antrenamentul.

4.8. Locurile din cadrul antrenamentelor, activităţilor și a evenimentelor (ex. seminare, tabere, etc) sunt limitate. Înscrierea se face pe principiul primul venit-primul servit.

4.9. Costumaţie: pantaloni sport (de culoare închisă), tricou sport (roşu sau negru) sau costum kickboxing/ freestyle kickboxing. *Costumaţia poate varia în funcţie de tipul de antrenament/activitate şi va fi anunţată din timp.

4.10. Echipament şi accesorii necesare: mănuşi box, faşe de protecţie, tibiere, protecţie dentară, protecţie piept, protecţie inghinală, papuci, prosop, apă plată. Echipamentul de protecţie se va achiziţiona la recomandarea instructorilor şi antrenorilor Clubului. Începătorii nu au nevoie de echipament de protecţie, întrucât aceştia nu vor face tehnici de contact cu partener. *Echipamentul şi accesoriile necesare pot varia în funcţie de tipul de antrenament/ activitate şi vor fi anunţate din timp.

4.11. Pentru antrenamentele/activităţile desfășurate în aer liber, în cazul în care vremea reprezintă un risc pentru siguranța participanţilor sau dacă ne împiedică să prestăm un serviciu care are loc în principal în aer liber, putem anula antrenamentul/activitatea respectivă inclusiv în ziuă programată. Putem anula antrenamentele/activităţile, dacă există alte condiții care ne-ar împiedica, în mod vădit, să livrăm activităţile în siguranță, inclusiv în ziua programată.

4.12. Prin participarea la antrenamente/activităţi Membrul/participantul este de acord că acestea pot avea un risc inerent (de exemplu risc de îmbolnăvire, vătămare corporală, invaliditate sau deces), iar prin participarea la astfel de activităţi, alegeți să vă asumați aceste riscuri în mod voluntar. Membrul își asumă întreaga responsabilitate pentru alegerile pe care le face înainte, în timpul și după participarea la antrenament. Dacă Membrul participă însoțit de un minor, este singurul responsabil pentru supravegherea minorului pe toată durata activităţii și, în măsura maximă permisă de lege, sunteți de acord că Kyodai este exonerat de orice obligație și pretenție care apare în orice fel din orice vătămare, moarte sau pierdere. Dacă Membrul care participă la antrenamente/evenimente este minor, acesta va avea nevoie acordul scris al părintelui/tutorelui legal.

4.13. Membrul/Participantul nu poate aduce invitați la un antrenament/activitate, cu excepția cazului în care acest lucru a fost agreat în avans.

4.14. Membrul va prezenta o dovadă scrisă şi parafată de medic prin care se specifică că este apt pentru efort fizic şi va semna o declaraţie pe propria răspundere în care specifică acest fapt.

4.15. Clubul își rezervă dreptul de a închide/ anula grupele sau modifica programul acestora.

4.16. Ședințele de pregătire/ antrenamentele/ activităţile la care Membrul nu participă, nu pot fi recuperate și nici nu se va returna echivalentul acestora, parțial sau total.

4.17. Membrii au obligaţia de a ne informa în scris (pe email), în termen de 15 zile, în cazul schimbării datelor de contact sau a datelor personale.

4.18. Membrul se oblige să aibă o ţinută vestimentară curată, îngrijită și adecvată activităţilor desfăşurate şi o igienă personală corespunzătoare. Alimentația corectă și odihna sunt esențiale pentru orice activitate fizică.

4.19. Antrenorii şi instructorii Kyodai nu sunt profesionişti medicali și nu au expertiză pentru a diagnostica afecțiuni medicale sau eventuale deficiențe. Membrul este de acord să dezvăluie către Kyodai, cu promptitudine și pe deplin, orice prejudiciu, condiție sau depreciere a sănătății sale care ar putea fi înrăutățită de antrenamente, sau care poate afecta acest program. Kyodai poate lua decizia de a întrerupe acest contract datorită oricărei stări care prezintă un risc pentru sănătatea sau siguranța Membrului, organizatorilor sau a altor persoane.

4.20. Programul de pregătire necesită o anumită cantitate de contact fizic între antrenor și beneficiar pentru a asigura o realizarea exerciţiilor corect şi în siguranţă.

4.21. Ocazional Kyodai poate organiza activităţi, antrenamente şi evenimente deschise care se supun altor condiţii. Condiţiile de participare vor fi expuse, puctual, în prezentarea activității/antrenamentului/evenimentului respectiv.

5. Înscriere membri

5.1. Dacă nu este specificat altfel, participarea la activităţile Clubului se face după înscrierea ca membru simpatizant. Acesta presupune completarea şi semnarea contractului (acordului) între Kyodai şi participant. Acesta presupune completarea şi semnarea contractului (acordului) între noi şi participant. Acest acord va fi semnat de către:

5.1.1. Persoanele majore (minimum 18 ani împliniți), ce sunt responsabili legal pentru declarațiile făcute și semnate.

sau

5.1.2. Părinți (sau tutorele legal), în cazul minorilor.

5.2. Alături de contract vor fi anexate următoarele:

5.2.1. cerere de înscriere – formular completat şi semnat de viitorul Membru (sau de către părinte/tutore în cazul minorilor);

5.2.2. adeverință medicală – în original, cu vechime mai mică de 30 zile, care să ateste că viitorul Membru este apt pentru sport [document necesar conform legii 69/2000 pentru orice persoană ce dorește să practice activități sportive într-un cadru organizat];

5.2.3. poză a Membrului [necesară pentru identificarea vizuală];

5.2.4. dovada plății cotizației de membru – trimisă pe e-mail la adresa office@kickboxing.ro;

5.2.5. copie după un act de identitate cu poză (CI sau pașaport) – [document necesar pentru identificarea acestuia];

5.2.6. pentru copii sub 14 ani: copie după certificatul de naștere și copie după un act de identitate al părintelui/tutorelui – [document necesar pentru identificarea minorului, atestarea legăturii părinte-copil și dovada că adultul identificat anterior este cel împuternicit legal și responsabil de minorul în cauză] sau, în cazul unui tutore, și o copie după documentul justificativ (hotărârea judecătorească/decizia autorității tutelare) care atestă statutul de tutore al adultului față de minorul în cauză;

5.3. Toți Membrii se obliga să reînnoiască, anual sau la cererea Kyodai, adeverința medicală prin care certifică faptul că sunt apți pentru sport.

5.4. Actualizarea (depunerea noii adeverințe medicale) se face în mod uzual, la începutul anului calendaristic, în perioada 1 – 31 ianuarie (pentru adulți) și la începutul anului școlar, în perioada 1 – 30 septembrie (pentru copii și tineri elevi).

6. Contribuții, taxe, cotizații și condiții de plată

6.1. Kyodai percepe următoarele tipuri de taxe şi cotizaţii:

6.1.1. Abonament/Cotizație lunară;

6.1.2. Taxă de înscriere;

6.1.3. Cotizaţii pentru activităţile ocazionale ce prezintă un cost ridicat (ex. tabere, cantonamente etc.)

6.2. Membrii Kyodai achită un abonament (o cotizație lunară de membru) conform regulamentului.

6.3. Toate cotizațiile membrilor se achită în avans. Cotizația pe luna următoare se achită înainte de data de 1 a acelei luni (respectiv înainte de începerea lunii pentru care se face plata). Orice plată efectuată în timpul lunii în curs pentru luna în curs este valabilă numai pentru acea lună calendaristică (până în ultima zi a lunii respective: 28, 29, 30 sau 31, în funcție de lună).

6.4. În baza cotizației lunare plătite, membrul nu cumpără un serviciu (comercial) sau un anumit număr de ședințe, ci achită taxă de apartenență/adeziune la clubul nostru, având dreptul de acces la anumite activități ale clubului (cum ar fi antrenamentele sau şedinţele de pregătire într-o ramură de sport/stil de arte marțiale), în limita și în măsura în care clubul organizează și planifică aceste activități (conform programului anunțat oficial pentru fiecare activitate în parte). Astfel, membrul clubului va putea participa la antrenamentele din cadrul cursului la care s-a înscris, conform programului afișat de club, fără ca abonamentul plătit să fie calculat la un anumit număr de ore, de ședințe sau antrenamente.

6.5. Pentru participarea la anumite activităţi ce prezintă costuri ridicate (ex. tabere, cantonamente etc.) poate fi necesară plata unei cotizaţii suplimentare, acest lucru va fi detaliat punctual, în prezentarea activităţii respective.

6.6. Ocazional Kyodai poate stabili reduceri, beneficii și oferte promoționale.

7. Evenimente

7.1. Ocazional Kyodai poate organiza activităţi, antrenamente şi evenimente deschise. Acestea se pot adresa atât membrilor clubului cât şi publicului larg.

7.2. Condiţiile de participare vor fi expuse, punctual, în prezentarea activității/evenimentului respectiv.

7.3. Aceste evenimente pot avea condiţii speciale de participare (ex. achitarea unui avans, rezervare, apartenenţă la o organizaţie sau experienţă în arte marţiale etc.). Vă rugam citiţi cu atenţie descrierea evenimentului respectiv.

7.4. În cazul evenimentelor cu plată, toate preţurile vor fi afişate incluzând TVA, taxe de vânzare și alte taxe.

7.5. Kyodai ia toate măsurile pentru ca informaţiile publicate Platformă, inclusiv descrierea evenimentelor, precum şi preţurile listate, să fie, în orice moment, corecte şi complete. Cu toate acestea, se pot face şi greşeli. În asemenea situaţii, Kyodai va încerca să înlăture toate erorile survenite în cel mai scurt timp posibil. În cazul în care Kyodai constată că eroarea respectivă a afectat/influenţat Comanda dumneavoastră sau Contractul valabil încheiat, va încerca să vă informeze în cel mai scurt timp posibil, oferindu-vă atât posibilitatea reconfirmării Comenzii/a Contractului, cât şi posibilitatea anulării acesteia/acestuia.

8. Produse

8.1. Vă rugăm să aveţi în vedere că achiziţionarea produselor de pe Platformă oferă o experienţă diferită de cea din magazinele fizice. În special, trebuie să ştiţi că:

· culorile Produselor, astfel cum sunt prezentate pe Platformă, pot fi diferite în realitate, pentru că depind de mai mulţi factori, inclusiv, dar fără a se limita la, setările monitorului dumneavoastră;

· dimensiunile şi forma Produselor pot fi diferite în realitate faţă de modul în care apar pe Website, de aceea, vă rugăm să aveţi în vedere că este responsabilitatea dumneavoastră să verificaţi că mărimea reală a fiecărui Produs să corespundă scopului pentru care aţi achiziţionat respectivul Produs;

· fotografiile şi imaginile de pe Platformă au doar rol ilustrativ/orientativ. Pentru o descriere exactă a Produsului şi a detaliilor incluse, trebuie să citiţi cu atenţie descrierea corespunzătoare a Produsului sau să ne contactaţi prin modalităţile menţionate aici.

· produsele vor fi livrate numai în măsura în care sunt disponibile, existând astfel riscul ca Kyodai să nu poată livra Comanda. De asemenea, Kyodai îşi rezervă dreptul de a retrage orice Produs de la vânzare, în orice moment. În asemenea situaţii, singura responsabilitate a Kyodai faţă de dumneavoastră este rambursarea integrală a sumelor plătite pentru respectivele Produse pe care nu le mai poate furniza/le-a retras de la comercializare;

· Kyodai depune toate eforturile pentru a livra Produsele în conformitate cu data de livrare asumată, menţionată în emailul cu detalii despre livrare. Menţionăm că toate informaţiile cu privire la livrare oferite de Kyodai (pe website, la telefon sau prin email) sunt doar cu titlu estimativ şi, de aceea, pot varia de la caz la caz.

8.2. Kyodai îşi rezervă dreptul de a anula Comenzile care privesc Produse afişate pe Platformă ca urmare a unor erori tehnice sau care, prezintă preţuri evident eronate/derizorii (preţuri care pot fi, în mod rezonabil, apreciate ca eronate/derizorii de către consumatorul mediu), cu consecinţa restituirii întregii sume plătite de cumpărător în considerarea comenzilor anulate, dacă este cazul.

8.3. Orice link-uri către alte Website-uri sau materiale ale unor terţe părţi, dacă este cazul, postate pe Website sunt oferite exclusiv în scop informativ, iar Kyodai nu îşi asumă în niciun fel responsabilitate pentru conţinutul acestor Website-uri şi materiale, pentru produsele sau serviciile promovate sau comercializate prin intermediul acestor Website-uri.

8.4. Kyodai are dreptul, în orice moment, să modifice, să suspende sau să înceteze comercializarea produselor online, parţial sau în totalitate, temporar sau permanent, cu sau fără notificare prealabilă. Kyodai nu va fi responsabil pentru nicio modificare, suspendare sau întrerupere a disponibilităţii serviciului de comenzi online, fără ca prin această prevedere să se aducă atingere drepturilor pe care legea le recunoaşte consumatorilor. De asemenea, Comenzile online valabil confirmate de către Kyodai, anterior operaţiunilor de modificare, suspendare sau încetare dispuse, vor fi în mod corespunzător executate de Kyodai.

8.5. Comercializarea online a Produselor are loc în sistem en-detail (comerţ cu amănuntul), iar nu en-gros (comerţ cu ridicata).

8.6. Toate preţurile produselor vor fi afişate incluzând TVA, taxe de vânzare și alte taxe.

8.7. Kyodai ia toate măsurile pentru ca informaţiile publicate Platformă, inclusiv descrierea produselor, precum şi preţurile listate, să fie, în orice moment, corecte şi complete. Cu toate acestea, se pot face şi greşeli. În asemenea situaţii, Kyodai va încerca să înlăture toate erorile survenite în cel mai scurt timp posibil. În cazul în care Kyodai constată că eroarea respectivă a afectat/influenţat Comanda dumneavoastră sau Contractul valabil încheiat, va încerca să vă informeze în cel mai scurt timp posibil, oferindu-vă atât posibilitatea reconfirmării Comenzii/a Contractului, cât şi posibilitatea anulării acesteia/acestuia.

9. Plăți și facturare

9.1. Achiziționarea serviciilor sau a produselor se face prin intermediul Platformei cu ajutorul unui card de debit sau de credit valid.

9.2. Se consideră încheiat actul de vânzare - cumpărare în momentul în care procesatorul de plăți confirmă realizarea plății.

9.3. Plata este procesată în mod securizat direct de pe cardul de credit/debit prin intermediul procesatorului de plăți EuPlatesc.

9.4. Achiziționarea serviciului/produsului, va fi considerată valabil efectuată numai după ce plata a fost efectuată integral și recepționată.

9.5. Membrul va primi factura asociată achiziției în termen de 3 zile lucrătoarea de la achiziție.

9.6. Comenzile Membrilor care nu fac dovada plății sau care nu conțin coordonate de plată complete vor fi anulate.

9.7. Vă rugăm să aveţi în vedere că puteţi face o comandă valabilă pe Platformă numai dacă aţi împlinit vârsta de 18 ani şi doriţi ca Produsele şi/sau Serviciile să fie livrate/prestate pe teritoriul României. Este nevoie în mod necesar de o adresă de email valabilă/activă şi un număr de telefon la care puteţi fi contactat cu uşurinţă.

9.8. Plata cotizaţiilor şi taxelor de înscriere se poate face prin transfer bancar către Asociaţia Clubul Sportiv Kyodai (IBAN: RO35RNCB0074149227470001) menționând în detaliile transferului numele persoanei pentru care este plătită cotizația și destinația sumei (ex. cotizație lunară, participare cantonament, etc) sau numerar unui reprezentant Kyodai.

9.9. Plățile se fac în lei (RON).

10. Donații

10.1. Conform OUG nr.26/2000 cu modificările şi completările ulterioare, asociaţiile nonguvernamentale non-profit (aşa cum este Asociația Clubul Sportiv Kyodai) pot primi donaţii.

10.2. Prin donarea către Kyodai a unor bunuri materiale sau mijloace financiare sunteţi de acord să renunţaţi la dreptul de proprietate asupra acestora şi să îl transferaţi către noi fără obligaţie de contrapartidă directă sau indirectă.

10.3. Donaţiile financiare vor fi folosite în vederea implementării proiectelor Kyodai, aşa cum sunt ele prezentate, sau acolo unde nu este menţionat, vom folosi donaţia voastră aşa cum considerăm de cuviinţă, pentru a ne îndeplini misiunea declarată şi scopul organizaţiei.

10.4. Pentru donaţiile de bunuri vă rugăm să ne contactaţi prin formularul de contact sau la adresa office@kickboxing.ro.

10.5. Donațiile financiare pot fi făcute prin intermediul platformei, în mod securizat direct cu cardul de credit/debit prin intermediul procesatorului de plăți EuPlatesc sau prin transfer bancar către Asociația Clubul Sportiv Kyodai (IBAN: RO35RNCB0074149227470001) menționând în detaliile transferului cuvântul „donație” și numele proiectului către care doriți ca donaţia să fie direcţionată, acolo unde este cazul.

11. Sponsorizări

11.1. Persoanele juridice pot susţine activitatea noastră prin sponsorizări.

11.2. Cheltuielile de sponsorizare acordate potrivit legii scad sumele aferente din impozitul pe profit datorat.

11.3. Prin sponsorizare sunteţi de acord să transferaţi dreptul de proprietate asupra unor bunuri materiale sau mijloace financiare pentru susținerea unor activităţi fără scop lucrativ în schimbul obținerii unor beneficii sub formă de publicitate.

11.4. Contractele de sponsorizare sunt guvernate de condiţii separate acestor termene şi condiţii.

11.5. Pentru a primi un contract de finanţare şi o ofertă de publicitate asociată, vă rugăm să ne contactaţi prin formularul de contact sau la adresa de e-mail office@kickboxing.ro.

12. 2% sau 3,5%

12.1. Orice persoană fizică are dreptul de a direcţiona până la 3,5% din impozitul anual pe venituri din salarii și pensii către o asociaţie, fundaţie sau organizaţie nonguvernamentală.

12.2. Puteţi verifica înregistrarea Asociaţiei Clubul Sportiv Kyodai accesând următorul link și introducând codul fiscal 35613237.

12.3. Direcţionarea acestui procentaj se poate face în perioada ianuarie - mai prin completarea unui simplu formular:

· formularul 230 pentru venituri din salarii, pensii și activităţi independente realizate în baza contractelor de activitate sportivă;

· formularul 200 pentru veniturile din activităţi independente impuse pe bază de normă de venit, activităţi agricole impuse pe bază de normă de venit, cedarea folosinţei bunurilor, pentru care venitul net se determină pe baza cotelor forfetare de cheltuieli sau pe baza normelor de venit, drepturi de proprietate intelectuală, altele decât cele pentru care venitul net se determină în sistem real.

12.4. Aceste formulare trebuie depuse la administraţiile financiare locale, iar veniturile provenite din acestea intră în contul ONG-ului abia la începutul anului următor.

12.5. Trimite-ne formularul completat (doar prima pagină) printat și scanat, sau direct în format electronic la adresa office@kickboxing.ro, urmând ca noi să le trimitem spre ANAF.

12.6. Dacă aveţi nevoie de îndrumare sau asistenţă în vederea completării formularului vă rugăm să ne contactaţi prin formularul de contact sau la adresa office@kickboxing.ro.

13. Modificări, anulări, retururi și deficențe organizatorice

13.1. Kyodai face toate eforturile ca antrenamentele să se desfășoare conform programului afișat online, pe cât posibil fără întreruperi (cu excepția sărbătorilor legale sau a evenimentelor anunțate, conform planificării calendarului oficial al organizației). Uneori, însă, astfel de întreruperi pot surveni, în mod inopinat, din motive obiective, de forță majoră. În aceste cazuri, se va încerca ajustarea programului pentru ca efectele negative pentru cursanți să fie minime. Mai mult, atunci când este posibil, vom anunța o locație alternativă în care să se poată desfășura activitatea programată sau reprogramăm activitatea pentru o dată ulterioară (ex. în cazul seminarelor). Atunci când nici una dintre aceste variante nu este posibilă vom fi nevoiți să anulăm antrenamentele/activităţile respective.

13.2. Cu excepția seminarelor și evenimentelor ocazionale anulate (pentru care taxele de participare se returnează integral), orice alte anulări sau întreruperi sporadice, neprogramate, ale unor antrenamente şi activităţi curente nu oferă cursanților (membrilor) dreptul de a li se returna (parțial sau total) cotizația. Clubul va face toate demersurile necesare pentru evitarea acestor situaţii. În același timp, însă, ne bazăm și pe înțelegerea membrilor în rarele cazuri când aceste situații sunt imposibil de evitat.

13.3. În cazul anulării evenimentelor/activităţilor ocazionale ce au condiţii speciale de participare (ex. conferinţe, tabere) Kyodai va restitui costul total de participare. Nicio altă cheltuială adiacentă (transport, cazare, taxe sau alte cheltuieli) nu va fi rambursată de către Kyodai.

13.4. Schimbarea locației unui eveniment/unei activităţi în cadrul aceleiași localități nu constituie un motiv pentru rambursarea contravalorii către Membru.

13.5. În conformitate cu legislația Uniunii Europene, Cumpărătorul are dreptul de a anula o comandă făcută prin telefon, fax, poștă sau internet în termen de 14 zile. Acest termen începe în ziua în care Membrul a primit produsul. Furnizarea de conținut digital care nu este livrat pe un suport material, și serviciile privind activitățile de agreement sunt excluse.

13.6. Reguli de rambursare a banilor:

13.6.1. Antrenamentele şi activităţile curente (ex. antrenamentele regulate) nu oferă cursanților (membrilor) dreptul de a li se returna cotizația.

13.6.2. În cazul serviciilor comerciale (achiziționate în baza unui contract de prestări servicii, facturate ca atare), renunțarea se realizează prin intermediul unei comunicări scrise adresate clubului, la adresa office@kickboxing.ro sau personal unui reprezentant Kyodai.

13.6.3. Orice restituire a banilor se face numai în baza unei cereri exprese, în scris, din partea cursantului. În lipsa unei cereri, sumele achitate rămân în cadrul Kyodai. Orice sume achitate în avans vor fi restituite cursantului în cazul în care Clubul este nevoit să anuleze un eveniment/o activitate contractată și facturată.

13.6.4. Neprezentarea (totală sau parțială) la un eveniment/activitate, din vina cursantului/membrului chiar și din motive justificate, nu dă dreptul la returnarea banilor sau la transferarea sumelor şi drepturilor de participare către o altă persoană sau o sesiune ulterioară a evenimentului/activităţii respective.

13.6.5. În cazul în care cursantul/membrul apelează la dreptul de returnare a banilor, conform regulamentului din prezentul contract, Kyodai va înapoia sumele datorate într-un termen de maximum 15 zile lucrătoare de la înregistrarea cererii (în cazul depunerii sale directe la un reprezentant al Clubului) sau de la data de primire a cererii prin email. Sumele pot fi înapoiate în numerar sau prin transfer bancar. Dacă optează pentru transfer bancar, cursantul/membrul este responsabil pentru informarea corectă a Clubului cu privire la datele sale bancare.

13.6.6. Toate cererile de renunțare, anulare sau returnare a banilor trebuie să fie prezentate prin email la adresa office@kickboxing.ro.

13.6.7. Cererile trebuie să conțină cel puțin următoarele elemente:

· numele și prenumele plătitorului (poate fi numele cursantului/membrului – în cazul persoanelor majore, sau numele părintelui/tutorelui – în cazul minorilor);

· adresă completă;

· date bancare: cont bancar (IBAN) și bancă – obligatoriu numai în cazul cererilor de returnare a banilor prin transfer bancar în contul plătitorului;

· scopul cererii: renunțare, anulare a contractului și/sau returnare a banilor achitați în avans;

· motivul renunțării/anulării, pentru a ne ajuta la îmbunătăţirea serviciilor pe viitor (opţional).

13.7. Kyodai pune la dispoziţia clienţilor săi posibilitatea returnării produselor cumpărate din magazinele noastre sau achiziţionate online de pe websiteul kickboxing.ro.

13.8. Kyodai garantează produsele pe o perioadă de maxim 2 ani de la data cumpărării pentru defecte de material şi defecte de fabricaţie. Produsele defecte vor fi înlocuite sau, dacă este cazul, reparate.

13.9. Kyodai poate decide înlocuirea produselor returnate, repararea sau rambursarea contravalorii acestora.

13.10. Pentru realizarea returului este necesară prezentarea bonului fiscal sau a facturii pe care să fie înscris produsul care se doreşte a fi returnat. În cazul achiziţiilor online poate fi prezentată şi factura primită împreună cu produsul. Pentru finalizarea returului este necesară furnizarea datelor de identificare (nume, prenume, adresa de domiciliu), conform art. 319 din Codul Fiscal, şi semnarea dispoziţiei de plată.

13.11. Pentru a fi acceptate la retur produsele trebuie să fie noi (să nu fi fost folosite), nefolosite, curate şi fără miros. Transportul produselor se va face pe cheltuiala dumneavoastră.

13.12. Conform articolului 9 din Ordonanţa de Urgenţă nr. 34 din 2014 aveţi la dispoziţie 14 zile de la primirea produsului pentru a va exercita dreptul de retragere, adică să returnaţi produsul fără a vă justifica decizia.

13.13. În cazul în care doriţi să returnaţi produsul pentru a primi contravaloarea acestuia (rambursare), pentru înlocuire sau pentru repare, vă rugăm să să ne trimiteţi solicitarea pe adresa de email office@kickboxing.ro împreună cu următoarele informaţii: nume şi prenume, număr comandă, adresă. În plus, pentru rambursare, vă rugăm să specificaţi şi IBAN, nume titular cont bancar, nume banca, adresă bancă.

13.14. Kyodai îşi rezervă dreptul de a analiza şi decide acordarea sau nu a returului pentru fiecare solicitate în parte. Fiecare cerere de returnare este procesată. Kyodai nu va plăti pentru transport decât dacă a existat o eroare din partea noastră. Încurajăm păstrarea tuturor informaţiilor de urmărire (tracking) de la curierul folosit de către dumneavoastră. Nu suntem responsabili pentru expediţiile pierdute. Vă rugăm să ne acordaţi 2-3 zile lucrătoare pentru răspuns după depunerea cererii.

13.15. Pentru orice detalii sau neclarități privind returnarea produselor sau serviciilor vă rugăm să ne contactați pe email la adresa office@kickboxing.ro.

14. Activități interzise și penalități

14.1. Utilizatorul nu are permisiunea de a revinde, deep-link, folosi, copia, monitoriza (de ex. spider, scrape), afișa, salva sau reproduce orice conținut sau informație, software, rezervări, bilete, produse sau servicii disponibile pe Platformă pentru orice activitate sau scop comercial.

14.2. Utilizatorul nu trebuie să ocolească, să elimine, să dezactiveze, să împiedice, să distrugă, sau să eludeze măsurile tehnologice implementate de Kyodai sau de oricare dintre furnizorii sau partenerii noștri.

14.3. Utilizatorul nu are permisiunea să descifreze, să descompună, să dezasambleze sau să folosească procedee de inginerie inversă pentru oricare dintre software-urile utilizate de Platformă.

14.4. Utilizatorul se obligă să nu dăuneze sau să aducă efecte adverse, Platformei, performanţei și bunei funcționări ale acesteia.

14.5. Utilizatorul se obligă să nu expedieze mesaje sau e-mail-uri (incluzând date, informații, text, muzică, sunet, imagini, grafice, materiale video, programe sau alte materiale) care nu au fost solicitate sau să afișeze mesaje de tip pachete de reclame comerciale, anunțuri electorale sau anunțuri informative (denumite în continuare „Spam”), Utilizatorul fiind singurul răspunzător pentru expedierea sau afișarea unor astfel de mesaje.

14.6. Utilizatorul se obligă să nu utilizeze Platforma și serviciile oferite de Kyodai într-un mod care afectează negativ interesele legitime ale Kyodai sau ale unei terțe persoane prin intermediul unor acțiuni ca următoarele:

14.6.1. expedierea de mesaje electronice, e-mail-uri sau faxuri care hărțuiesc sau deranjează pe ceilalți Utilizatori, prin conținutul lor calomnios, prin care se defăimează sau se dezvăluie informații personale ale unui terț;

14.6.2. continuarea expedierii de mesaje electronice către un adresant care a indicat că nu dorește să mai primească asemenea mesaje;

14.6.3. expedierea de mesaje electronice care conțin informații contrafăcute în titlul de listing („pachet header”) TCP/IP;

14.6.4. expedierea de mesaje electronice răuvoitoare, inclusiv, dar fără a se limita la, mesaje de tip „mailbombing”;

14.6.5. expedierea de mesaje electronice într-o manieră care încalcă politicile de utilizare ale altui furnizor de servicii pe internet;

14.6.6. utilizarea unei căsuțe de e-mail exclusiv ca loc de stocare a datelor;

14.6.7. expedierea sau afișarea de mesaje care conțin viruși şi/sau „cai troieni”, mesaje ilegale sau expedierea sau afișarea de mesaje indecente, obscene sau pornografice, cu încălcarea prevederilor legale în vigoare;

14.6.8. expedierea sau afișarea de mesaje electronice de la o adresă de e-mail „fantomă” sau inexistentă sau sub o identificare falsă;

14.6.9. expedierea sau afișarea de mesaje care sunt destinate sau folosite pentru a hărţui terțe persoane;

14.6.10. expedierea sau afișarea de mesaje care violează dreptul de proprietate intelectuală sau industrială al Kyodai sau al unui terț, sau de mesaje conținând informații pentru care Utilizatorul/Membrul/Cursantul nu are dreptul legal de transmitere sau difuzare în orice condițiile legii.

14.7. Utilizatorul nu va discrimina sau hărțui, indiferent de rasă, origine națională, religie, sex, identitate de gen, dizabilitate fizică sau mentală, stare medicală, stare civilă, vârstă sau orientare sexuală. Membrul/Cursantul nu va avea un comportament abuziv, disruptiv, nociv sau violent și nu va încalcă drepturile altor persoane.

14.8. Utilizatorul nu are permisiunea să folosească sau să afișeze numele companiei, orice marcă comercială, siglă, aspectul și design-ul paginilor sau orice alte informații ce sunt proprietatea intelectuală a Kyodai, fără consimțământul nostru scris în prealabil;

14.9. Utilizatorul acceptă să coopereze, cu bună credință, să asiste, să furnizeze eventuale informații și să ia toate măsurile care pot fi solicitate în mod rezonabil de Kyodai cu privire la orice investigație întreprinsă de Kyodai sau un reprezentat al nostru cu privire la utilizarea sau abuzul produs prin sau pe Platformă.

14.10. Dacă considerați că un Membru sau un Cursant cu care interacționați, fie online, fie personal, acționează sau a acționat necorespunzător, inclusiv, dar fără a se limita la: se angajează în comportament ofensator, violent sau inadecvat sexual; îl suspectați de furt sau înșelăciune; se angajează în orice altă conduită perturbatoare; Ar trebui să raportați imediat această persoană către autoritățile corespunzătoare și apoi către Kyodai. Sunteți de acord că orice raport pe care îl faceți nu ne va obliga să luăm nicio măsură (în afară celei prevăzute de lege, dacă există).

15. Prevenirea spălării banilor

15.1. În cadrul Kyodai este desemnată o persoană însărcinată cu îndeplinirea procedurilor de cunoaștere a clientelei si a beneficiarilor și de comunicare cu Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării banilor.

15.2. Prin intermediul persoanei desemnate Kyodai realizează următoarele:

15.2.1. identificarea operațiunilor suspecte de spălare a banilor și/sau finanțarea actelor de terorism;

15.2.2. identificarea, pe cât posibil, a clienților și a persoanelor în numele sau în interesul cărora aceștia acționează, înainte de a iniția orice relație de afaceri sau de a efectua tranzacții în numele clientului, sau de a participa la operațiuni suspecte de spălare a banilor și/sau finanțarea actelor de terorism;

15.2.3. întocmirea, după caz, în forma și conținutul prevăzute de legislația în vigoare, precum și transmiterea în termenele legale a raportului de tranzacții suspecte.

16. Sugestii și reclamații

16.1. Platforma încurajează Utilizatorii să ofere comentarii și sugestii pentru îmbunătățirea Platformei. Puteți trimite sugestiile dumneavoastră prin intermediul formularului de contact al Platformei, prin e-mail la office@kickboxing.ro. Orice evaluare sau sugestie pe care Utilizatorul o transmite va fi considerată neconfidențială. Prin trimiterea unei sugestii sau evaluări către noi, Utilizatorul acordă o licență de utilizare și publicare a aceste idei.

16.2. Orice reclamație, plângere sau sugestie adresată către Kyodai se poate transmite prin intermediul formularului de contact sau pe email către office@kickboxing.ro. Aceasta trebuie să fie depusă cu promptitudine, dar în orice caz, în termen de 30 de zile de la data apariției situației care generează plângerea. Orice reclamație sau plângere depusă după expirarea perioadei de 30 de zile poate fi respinsă, iar reclamantul își pierde orice drept de compensare (de daune sau în bani).

16.3. Toate neînțelegerile privind validitatea prezentului contract sau rezultate din interpretarea, executarea ori încetarea acestuia să fie rezolvate pe cale amiabilă de reprezentanții lor.

16.4. În cazul în care nu este posibilă rezolvarea litigiilor pe cale amiabilă, părţile se vor adresa instanțelor judecătorești competente din București.

17. Încetarea contractului

17.1. Kyodai și Membrul/Cursantul au dreptul de a înceta relația din orice motiv (inclusiv în cazul încălcării contractului sau al falimentului) acest lucru desfăşurându-se prin notificarea celeilalte părţi. Încetarea contractului va avea loc la 30 zile după notificarea celeilalte părţi. 17.2. Kyodai poate înceta imediat, fără notificare, prezentul Contract dacă:

17.2.1. Membrul a încălcat obligațiile esențiale prevăzute în prezentul contract.

17.2.2. Membrul a încălcat legile, reglementările sau drepturile terților aplicabile;

17.2.3. Kyodai consideră cu bună credință că o astfel de acțiune este în mod rezonabilă necesară pentru a proteja siguranța sau proprietățile Kyodai, ale membrilor săi sau ale terților (de exemplu, în cazul comportamentului fraudulos al un Membru).

17.3. Încetarea contractului nu va afecta obligațiile scadente ale parților.

17.4. Cotizațiile lunare de membru și taxele/contribuțiile bănești efectuate ca membru al clubului nu se returnează.

17.5. În cazul serviciilor comerciale (facturate), conform dispozițiilor Ordonanței de Guvern nr.130/2000, privind protecția consumatorilor la încheierea și executarea contractelor la distanță, și a Ordonanței de Urgență nr. 34/2014, se aplică următoarea procedură de renunţare unilaterală la contract şi restituire a banilor achitaţi:

17.5.1. Consumatorul are dreptul să notifice în scris comerciantului că renunță la cumpărare, fără penalități şi fără invocarea unui motiv, în termen de 14 zile lucrătoare de la primirea produsului sau, în cazul prestărilor de servicii, de la încheierea contractului.

17.5.2. Conform legislației, în cazul produselor, consumatorul este răspunzător de achitarea cheltuielilor aferente returnării acestora către comerciant. Această procedură se adresează clienților care au achiziționat produse de pe site-ul kickboxing.ro sau din magazinele noastre.

17.5.3. În cazul activităţilor facturate (vândute ca activitate comercială), termenul de 14 zile lucrătoare prevăzut pentru exercitarea acestui drept începe să curgă din ziua plății avansului pentru înscriere la curs (sau pentru rezervarea unui loc în cadrul cursului) sau de la data încheierii contractului între părți (atunci când există un contract scris). Având în vedere că serviciile prestate nu mai pot fi returnate, banii pentru acestea nu mai pot fi returnați odată ce serviciul a fost prestat.

17.6. Important: Înscrierea (prin cerere de înscriere/formular online) la un curs de arte marțiale ca MEMBRU în cadrul asociației, nu permite aplicarea normelor OU nr.34/2014 (pentru restituirea banilor achitați), pentru că nu este vorba de un serviciu comercial sau activitate economică. Plățile efectuate ca urmare a procedurii de înscriere ca membru în cadrul organizației noastre sunt interpretate fiscal drept „cotizații de membru”. Conform OG26/2000 cu privire la asociații și fundații, a legii 69/2000 privind structurile sportive fără scop lucrativ și a Codului Fiscal în vigoare, cotizațiile și contribuțiile bănești ale membrilor organizațiilor non-profit au regim special și se achită direct către asociație, fără nevoia emiterii de facturi sau alte formalități suplimentare.

18. Limitarea răspunderii

18.1. În limitele permise de lege, nici noi, nici unul dintre funcționarii, directorii, angajații, reprezentanții, subsidiarii, companiile noastre afiliate, distribuitorii, parteneri afiliați, împuterniciții, agenții sau alte pârți implicate în crearea, sponsorizarea, promovarea sau punerea la dispoziție a Platformei și conținutului acesteia în alt mod, nu vor fi responsabili pentru:

18.1.1. orice pierdere sau pagubă punitivă, specială, indirectă sau importantă, orice pierdere de producție, de profit, de venit, de contract, pierdere sau păgubire a reputației și a bunului renume, pierdere de creanțe;

18.1.2. orice inacurateţe legată de informații (descriptive) (inclusiv preţuri, disponibilități și clasificări) ale serviciilor care sunt prezentate ca disponibile pe Platforma noastră,

18.1.3. orice pagube, pierderi sau costuri (directe, indirecte, importante sau punitive) plătite sau suportate de dumneavoastră, produse de, apărute ca urmare a sau în legătură cu utilizarea, incapacitatea de a utiliza sau de întârzierile Platformei noastre, sau orice rănire, moarte, pagube ale proprietății (personale) sau alte pagube, pierderi sau costuri (directe, indirecte, speciale, rezultate sau punitive) suferite, produse sau plătite de dumneavoastră, fie datorită unor acte (legale), erori, încălcări ale legii, neglijențe (crase), comportament neadecvat benevol, omisiuni, neexecutare, reprezentări defectuoase, prejudiciu sau răspundere strictă sau atribuibilă (total sau parțial) altor Membri, Cursanţi, Utilizatori sau altor parteneri de afaceri ai noștri (inclusiv angajaților, directorilor, agenților, reprezentanților sau companiilor lor afiliate) ale căror produse sau servicii sunt puse (direct sau indirect) la dispoziție, oferite sau promovate pe sau prin intermediul Platformei, incluzând orice anulare (parțială), suprarezervare, grevă, forță majoră sau orice alt eveniment mai presus de controlul nostru.

18.2. Încărcând fotografiile/imaginile în sistemul nostru (de ex. pe lângă un comentariu) certificați, garantați și sunteți de acord că dețineți copyright-ul asupra acestora și că sunteți de acord ca Kyodai să poată folosi fotografiile/imaginile încărcate pe website-ul său și în aplicațiile mobile, precum și în materialele și publicațiile promoționale (online/offline) după cum Kyodai consideră potrivit, la propria sa discreție. Acordați către Kyodai drepturi și licență non exclusive, la nivel mondial, irevocabile, necondiționate și perpetue pentru a folosi, reproduce, afișa, a comanda să fie reproduse, distribui, sub licenția, comunica și disponibiliza fotografiile/imaginile/videoclipuri, după cum Kyodai consideră potrivit, la propria discreție. Prin încărcarea acestor fotografii/imagini/videoclipuri, persoana care le încarcă acceptă responsabilitatea morală și legală completă asupra tuturor revendicărilor făcute de terțe parți, datorită utilizării și publicării de către Kyodai ale acestor fotografii/imagini/videoclipuri. Persoana care a încărcat fotografiile garantează că acestea nu conțin virusuri, cai troieni, fișiere infectate și că nu conțin materiale pornografice, ilegale, obscene, ofensatoare, nepotrivite sau față de care se poate obiecta și că nu încalcă drepturile nici unei terțe părți (drept de proprietate intelectuală, copyright, drept la intimitate). Orice fotografie/imagine/videoclip care nu întrunește criteriile de mai sus nu va fi afișată și/sau poate fi îndepărtată/ștearsă de către Kyodai, oricând și fără notificare prealabilă.

18.3. Kyodai poate executa operațiuni de reparație, actualizare, întreținere ce poate duce la întreruperi temporare. De asemenea, Platforma poate suferi întreruperi datorate operațiunilor de mentenanță ale serviciilor oferite de terți.

19. Acord de imagine

19.1. În cadrul tuturor evenimentelor organizate de Club se pot face POZE și FILMĂRI de către un reprezentant Kyodai sau de către un subcontractant al acesuia.

19.2. Clădirea/spațiul închiriat sau deținut de CLUB, sala de antrenamente în care își desfășoară activitatea Kyodai chiar și holul principal constituie spații private.

19.3. Prin participarea la activităţile Kyodai, Membrii, Cursanţii, vizitatorii şi orice alt participant (inclusiv părinții, rudele, prietenii sau însoțitorii) îşi dau acordul de înregistrare şi procesare a imaginii şi vocii proprii prin fotografiere şi înregistrare audio şi video, fără a putea cere compensații financiare sau orice alte pretenții compensatorii (indiferent de natura lor). Aceste materiale pot fi folosire în scopuri de marketing şi publice (online sau offline), pentru a crea derivate, şi pot fi distribuite sau comercializate.

19.4. Kyodai se obligă să nu manipuleze sau să modifice imaginile într-un mod dăunător imaginii personale a persoanei vizate. Clubul are însă dreptul de a procesa materialele foto, audio și video, prin editare, adăugare de efecte de imagine sau/și sunet, de tranziție, ajustări uzuale pentru îmbunătățirea calității imaginilor – de exemplu: ajustarea de expunere, luminozitate, culori, alte proceduri de procesare foto și video – inclusiv eliminarea elementelor considerate perturbatoare sau inestetice, fără ca lista să fie limitativă. Nu se vor aduce atingere demnităţii sau altor drepturi fundamentale ale persoanei.

19.5. Membrii Clubului îşi dau acceptul de prelucare a datelor personale, în mod expres, prin semnătură, la momentul înscrierii.

19.6. Persoanele care nu sunt în totalitate de acord cu mențiunile de mai sus, referitoare la poze, filmări și procesarea datelor personale (în speță pozele și filmările audio-video înregistrate cu ei), nu au dreptul să intre în incinta Clubulului și nici să participe la activităţile organizate de Kyodai (în sala de antrenamente, în afara acesteia sau online).

20. Drepturi de proprietate intelectuală

20.1. Cu excepția cazului când este menționat altfel, software-ul necesar serviciului nostru sau disponibil și utilizat pe Platforma noastră și drepturile de proprietate intelectuală (inclusiv copyright) ale conținuturilor, informațiilor și materialelor de pe Platforma noastră sunt proprietatea Kyodai.

20.2. Kyodai are proprietatea exclusivă asupra tuturor drepturilor, titlurilor și intereselor Platformei (drepturi de proprietate intelectuală, design, funcționalități, infrastructură, comentariile clienților și conținutul tradus).

20.3. Nu aveți dreptul să copiați, scrape, (hyper-/deep) link, publicați, promovați, vindeți, integrați, utilizați, combinați, să folosiți în alt mod conținutul (inclusiv orice traduceri ale conținutului și/sau comentariile clienților) sau marca noastră fără permisiunea noastră expresă, în scris.

20.4. În măsura în care veți folosi sau combina (în întregime sau parțial) conținutul nostru sau veți avea în alt mod drepturi de proprietate intelectuală a conținutului afișat în Platformă, prin prezenta, atribuiți și transferați toate aceste drepturi de proprietate intelectuală către Kyodai. Orice utilizare ilegală sau oricare dintre acțiunile sau comportamentele menționate anterior vor constitui o încălcare materială a drepturilor noastre de proprietate intelectuală (inclusiv a drepturilor de copyright și a celor de baze de date).

20.5. Toate drepturile ce decurg din proprietatea intelectuală asupra antrenamentelor, evenimentelor, modelelor, schițelor, planșelor, precum și ale oricărui material scris, audio, video sau software folosit de Kyodai pentru desfășurarea activităţilor aparțin nouă.

21. Notificări și comunicare

21.1. Prin rezervarea/achiziționarea unui eveniment/activităţi de pe Platformă, Membrul/Cursantul este de acord să primească e-mail-uri care conțin informații cu privire organizarea evenimentului/activităţii respective.

21.2. Comunicările/notificările verbale nu sunt luate în considerare de niciuna din părți, fără confirmare în scris.

21.3. În situația în care comunicarea/notificarea se face pe cale poștală, ea se va transmite cu confirmare de primire și se va considera primită de destinatar la data menționată de oficiul poștal primitor pe această confirmare.

21.4. În situația în care comunicarea/notificarea se transmite prin intermediul mijloacelor electronice de comunicare (e-mail) ea se va considera primită în prima zi lucrătoare după cea în care a fost transmisă, iar dacă notificarea / comunicarea se transmite după ora 18:00, ea se consideră primită a două zi lucrătoare după cea în care a fost transmisă.

21.5. Comunicările oficiale vor fi transmise către adresa de e-mail office@kickboxing.ro

22. Legea aplicabilă, jurisdicția și soluționarea litigiilor

22.1. Aceste termene și condiții și furnizarea serviciilor noastre vor fi guvernate și interpretate în conformitate cu legislația din România. Orice diferență care decurge din aceste termene și condiții generale și serviciile noastre vor fi prezentate exclusiv instanțelor competente din Bucureștii, România. Pentru Utilizatorii, Membrii și Cursanții (din Spațiul Economic European): vă sfătuim să ne anunțați în prealabil despre orice reclamații, prin formularul de contact sau la adresa office@kickboxing,ro. Dacă aceasta nu rezolvă plângerea dumneavoastră, puteți să vă încărcați reclamația prin intermediul ANPC sau SOL.

22.2. În cazul în care orice prevedere a acestor termene și condiție este sau devine invalidă, neaplicabilă sau neobligatorie, celelalte prevederi rămân obligatorii. În acest caz, prevederile invalide vor fi totuși aplicate pe atât pe cât permite legislația în vigoare și veți fi cel puțin de acord să acceptați un efect similar cu cel al prevederilor invalide, neaplicabile sau neobligatorii, conform conținutului și scopului acestor termene și condiții.